ยินดีต้อนรับสู่บล็อกวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการจัดการอาชีพ

คำอธิบายรายวิชา

      ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับ  คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์โทรคมนาคม  ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์และสารสนเทศ การสืบค้นข้อมูลสารสนเทศ  การจัดเก็บ  ค้นคืน ส่งผ่านและจัดดำเนินการข้อมูลสารสนเทศการประยุกต์ใช้โปรแกรมสำเร็จรูปในการนำเสนอและสื่อสารข้อมูลสารสนเทศตามลักษณะงานอาชีพ